top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sophie Dirven Design

 1. Sophie Dirven Design is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het geven van interieuradvies in ruime zin, zoals, maar niet uitsluitend, het maken van plannen voor het interieur. Ook valt onder Sophie Dirven Design de webshop en label Stardust Studio Amsterdam.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Sophie Dirven Design en Sophie DIrven Design de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6. 

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten van Sophie Dirven Design en Sophie Dirven Design de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6. 

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Sophie Dirven Design en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst op afstand’ verstaan: de Overeenkomst die tussen Sophie Dirven Design en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sophie Dirven Design en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. 

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Sophie Dirven Design en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het geven van interieuradvies, alsmede alle andere door Sophie DIrven Design ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.sophiedirvendesign.com

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Sophie Dirven Design gesloten Overeenkomsten waarbij Sophie Dirven Design aanbiedt. 

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Sophie Dirven Design overeengekomen. 

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 3 De Overeenkomst 

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Sophie Dirven Design zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod. 

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Sophie Dirven Design via de website en e-mail voor een van de aangeboden Diensten. Sophie Dirven Design zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging. 

 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld in de offerte. 

 3. Als Sophie Dirven Design een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Sophie Dirven Design kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Sophie Dirven Design dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Sophie Dirven Design deze schriftelijk bevestigt. 

 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Sophie Dirven Design. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Sophie Dirven Design zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. 

 2. Sophie Dirven Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 3. Bij het inschakelen van derden zal Sophie Dirven Design de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Sophie DIrven Design worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sophie Dirven Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sophie Dirven Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sophie Dirven Design zijn verstrekt, heeft Sophie Dirven Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Sophie Dirven Design zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sophie Dirven Design hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Sophie Dirven Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Sophie Dirven Design en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Sophie Dirven Design op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Sophie Dirven Design en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Sophie Dirven Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Sophie Dirven Design goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Sophie Dirven Design de Opdrachtgever bij een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

 2. Voorts is Sophie Dirven Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 6.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Opdrachtgever in verzuim is, dan is Sophie Dirven Design gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Sophie Dirven Design niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Sophie Dirven Design en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. 

 

Artikel 7 Annulering 

 1. Indien een Overeenkomst op afstand wordt gesloten tussen Sophie Dirven Design en Consument, kan deze Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden, kosteloos geannuleerd worden. Wel kan Sophie Dirven Design een redelijke vergoeding, welke afhankelijk is van aantoonbare kosten die reeds gemaakt zijn, aan Consument in rekening brengen. 

 2. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Sophie Dirven Design de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent de Consument hiervoor toestemming aan Sophie Dirven Design en verklaart hij afstand te doen van zijn bedenktijd. 

 3. Voorts geldt dat de Consument het recht op de bedenktijd behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen. Wel is de Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Sophie Dirven Design. 

 5. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger is, kan Opdrachtgever de Overeenkomst na ondertekening van de offerte niet annuleren. 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Voor Consumenten gelden alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Sophie Dirven Design gerechtigd reiskosten in rekening te brengen. 

 2. Indien Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is, zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

 3. Sophie Dirven Design heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

 5. De Consument is bij betaling van de Overeenkomst slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 

 6. Opdrachtgever dient 25% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst, en 25% één week voor de levering van de Diensten. De resterende 50% dient Opdrachtgever te voldoen bij de oplevering, tenzij anders overeengekomen. 

 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Sophie Dirven Design mede te delen. 

 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 9. Indien Sophie Dirven Design besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

 2. Sophie Dirven Design is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

 3. Sophie Dirven Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving. 

 4. Sophie Dirven Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

 5. Sophie Dirven Design is enkel aansprakelijk vanuit een inspanningsverplichting, niet vanuit een resultaatsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies van Sophie Dirven Design, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van advies van Sophie Dirven Design is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor is. 

 6. De Opdrachtgever vrijwaart Sophie Dirven Design voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

 7. Indien Sophie Dirven Design aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Sophie Dirven Design met betrekking tot haar Diensten. 

 8. De aansprakelijkheid van Sophie Dirven Design is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Sophie DIrven Design niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sophie Dirven Design. 

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

Artikel 10 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Sophie Dirven Design, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Sophie Dirven Design zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Sophie Dirven Design of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Sophie Dirven Design overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Sophie Dirven Design heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Sophie Dirven Design kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

 1. Sophie Dirven Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 

 2. Alle door Sophie Dirven Design geleverde zaken blijven eigendom van Sophie Dirven Design en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sophie DIrven Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 

 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Sophie Dirven Design van gegevens. Opdrachtgever zal Sophie Dirven Design vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

 

Artikel 13 Reclames 

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Sophie Dirven Design een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 3 (zegge: drie) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Sophie Dirven Design te worden gemeld. 

 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen 1 (zegge: één) maand schriftelijk te worden gemeld bij Sophie Dirven Design. 

 

Artikel 14 Klachtenregeling 

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan sophiedirven@outlook.com.

 

Artikel 15 Identiteit van Sophie Dirven Design 

 1. Sophie Dirven Design is bij de KvK geregistreerd onder de naam Stardust Studio Amsterdam met nummer 82479569. Sophie Dirven Design is gevestigd aan de Govert Flinckstraat, 406 H (1074 CJ) te Amsterdam. 

 2. Sophie Dirven Design is per e-mail te bereiken via sophiedirven@outlook.com of middels de website www.sophiedirvendesign.com en telefonisch op +31 622329756

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sophie Dirven Design en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

 2. Op de Overeenkomst tussen Sophie DIrven Design en de Consument is het recht van de woonplaats van de Consument van toepassing. 

 3. Alle geschillen die tussen Sophie Dirven Design en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter.

bottom of page